Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură (SCDP) Bistrița, prin activitatea pe care o desfășoară, are misiunea de a aborda tematici de cercetare care să contribuie la progresul pomiculturii din zona sa de influență (Transilvania), dar și a pomiculturii românești în general. De asemenea, SCDP Bistrița are misiunea de a obţine rezultate ştiinţifice care să contribuie la creșterea vizibilității cercetării pomicole românești pe plan internațional.

Direcții de cercetare, dezvoltare, inovare

Cercetare fundamentală:

  • Studiul epidemiologiei şi variabilității patogenilor, a bazelor genetice ale rezistenţei la principalii patogeni a pomilor fructiferi, dezvoltarea şi utilizarea noilor strategii de selecţie, identificarea de soluții pentru limitarea impactului bolilor virotice cu importanță economică.

Cercetare aplicativă:

  • Îmbunătăţirea periodică a lucrărilor de zonare, cu soiuri noi autohtone şi cu soiuri valoroase din sortimentul mondial, la măr, prun și cireş, în concordanţă cu cerinţele pieţei.

  • Conservarea resurselor de germoplasmă şi crearea de noi genotipuri (soiuri și portaltoi) superioare privind potențialul productiv și calitativ, rezistente la factorii biotici și de mediu, specializate în funcție de destinația recoltei.

  • Studiul comportării combinațiilor soi/portaltoi la principalele specii cultivate în zonă (măr, păr, prun, cireș).

Dezvoltare tehnologică:

  • Perfecționarea și eficientizarea producerii materialului săditor pomicol din categoriile biologice superioare, de înaltă valoare biologică, liber de viroze, patogeni și dăunători de carantină.

  • Elaborarea, perfecţionarea şi promovarea unor secvenţe tehnologice moderne în vederea refacerii potenţialului productiv al patrimoniului horticol.

  • Dezvoltarea și protecția agrosistemelor prin elaborarea de noi strategii de protecție a pomilor fructiferi față de atacul bolilor și dăunătorilor, cât și de aplicare a tehnologiilor ecologice de obținere a fructelor de calitate.

 

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

a). Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură (SCDP) Bistrița: DOC 

b). Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, stat de funcții al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură (SCDP) Bistrița: DOC2017, DOC2018, DOC2019, DOC2020DOC2021, DOC2022, DOC1/DOC2 2023; DOC2024. Atribuțiile departamentelor se regăsesc în ROF.

c). Numele și prenumele persoanelor din conducerea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură (SCDP) Bistrița: DOC

d). Coordonatele de contact, programul de funcționare, programul de audiențeale al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură (SCDP) Bistrița: DOC1, DOC2

e). Buget de venituri și cheltuieli anual executat, set complet situații financiare anuale al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură (SCDP) Bistrița

- buget de venituri și cheltuieli anuale executate: DOC2014, DOC2015, DOC2016DOC2017DOC2018, DOC2019, DOC2020, DOC2021, DOC2022, DOC2023, DOC2024v1, DOC2024v2.

- set complet situații financiare anuale (raport de gestiune, 10 note explicative la bilanț, bilanțul contabil, contul de rezultat patrimonial, fluxul de trezorerie, execuția anuală a veniturilor, execuția anuală a cheltuielilor, situația garanțiilor gestionarilor, situația plăților restante, situația capitalurilor, situația activelor fixe amortizabile și neamortizabile, situația activelor și datoriilor, balanță contabilă): DOC2007, DOC2008, DOC2009, DOC2010, DOC2011, DOC2012, DOC1/2013, DOC2/2013, DOC1/2014, DOC2/2014, DOC1/2015, DOC2/2015, DOC1/2016, DOC2/2016DOC1/2017, DOC2/2017, DOC1/2018, DOC2/2018, DOC1/2019, DOC2/2019DOC1/2020, DOC2/2020, DOC1/2021, DOC2/2021, DOC2022, DOC 2023.

f). Programele și strategiile proprii  ale Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură (SCDP) Bistrița: DOC

g). Centralizator contracte de achizitii publice ale Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură (SCDP) BistrițaDOC2018, DOC2019DOC2020DOC2021, DOC2022 (1), DOC2022 (2)

h). Raport activitate cercetare-dezvoltare SCDP Bistrița: DOC2011, DOC2013, DOC2015DOC2017, DOC2018, DOC 2019, DOC2020, DOC2021, DOC2022DOC2023

i). Certificat fiscal SCDP Bistrița - 28.01.2022: DOC

j). Regulament de funcționare - ROF-CA, ROI, ROF-SCDP BISTRIȚA

k). 1. Planul anual al achizițiilor publice: PAAP 2016PAAP 2017PAAP 2018PAAP 2019PAAP 2020PAAP 2021, PAAP 2022, PAAP 2023, PAAP 2024

     2. Planul anual al achizițiilor publice pe proiecte de tip ADER: PAAP 2023

l). Strategie anuală de achiziții publice: DOC2019DOC2020DOC2021, DOC2022, DOC 2023, DOC 2024

m). Declarații de avere și de interes:

- Director: Dr. ing. Zagrai Ioan: DA2016, DA2017, DI2017DA2018, DI2018DA2019, DI2019DA2020, DI2020DA2021DI2021, DA2022, DI2022

- Secretar științific: Dr. ing. Jakab- Ilyefalvi Zsolt: DA2018, DI2018DA2019, DI 2019DA2020, DI2020DA2021, DI2021, DA2022, DI2022

- Contabil șef: Ec. Rogojina Gela:  DA2016, DA2017, DI2017DA2018, DI2018DA2019, DI2019DA2020, DI2020DA2021, DI2021, DA2022, DI2022

- Șef fermă Bistrița: Chivu Aurica: DA2017, DA2018, DI2018DA2019, DI2019DA2020, DI2020DA2021, DI2021, DA2022, DI2022

- Șef de fermă Bața: Ing. Sipos Francisc: DA2020, DI2020DA2021, DI2021, DA2022, DI2022
- Membru C.A : Prof. dr. Mitre Viorel: DA2018, DI2018DA2019, DI2019DA2020, DI2020DA2021, DI2021, DA2022, DI2022
- Membru C.A: Perneș Liviu Călin: DA2018, DI2018DA2019 DI2019, DA2020, DI2020DA2021, DI2021, DA2022, DI2022
- CS I: Dr. ing. Zagrai Luminița: DA2021DI2021, DA2022, DI2022
- CS I: Dr. ing. Platon Ioan: DA2017, DI2017, DA2018, DI2018, DA2019DI2019
- CS: Drd. ing. Roșu-Mareș Smaranda: DA2021, DI2021, DA2022, DI2022
- CS: Drd. ing. Guzu Georgeta: DA2020DI2020DA2021 , DI2021, DA2022, DI2022
- CS: Drd. ing. Șofron Anca: DA2021, DI2021, DA2022, DI2022
- CS: Drd. ing. Moldovan Claudiu: DA2021, DI2021, DA2022, DI2022
Lista cu categoriile de documente produse sau gestionate de SCDP BN: DOC
Lista documente de interes public: DOC
Lista documente exceptate de la publicare: DOC

Prelucrarea datelor cu caracter personal: DOC

Codul de conduită și etică: Cod de etica si integritate DECLARATTE DE ADERAREPLANULUI DE INTEGRITATE la nivelul SCDP BISTRITASTRATEGIA ANTICORUPȚIE.

Model de contestare a deciziei/ model de reclamatie administrativă, model solicitare legea 544/2001: DOC1, DOC2, DOC3, DOC4

Lista funcțiilor plătite: DOC2017, DOC2018. DOC2019. DOC2020. DOC2021, DOC2022/1, DOC2022/2, DOC2023/1, DOC2023/2, DOC2024/1.

Criterii de evaluare individuală a performațelor: DOC

Raport de evaluare a implemetării Legii nr. 544/2001: DOC2021 DOC2022 DOC2023

BULETIN INFORMATIV ANUAL PRIVIND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC IN CONFORMITATE CU LEGEA NR. 544/2001: DOC1

RAPORT DE ACTIVITATE - 2021- Publicat in M.O. nr. 991/09.08.2022 Partea a III-a: DOC2021

                                        - 2022 - Publicat in M.O. nr. 205/18.05.2023 Partea a III-a: DOC2022

                                        - 2023 Publicat in M.O. nr. 175/24.05.2024 Partea a III-a: DOC2023